Algemene voorwaarden van Verkeersschool Niels

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en lesovereenkomsten aangeboden door Verkeersschool Niels (ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73537632) Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Definities

 • Toets: testmoment zoals onder meer het onderzoek naar de rijvaardigheid (in deze algemene voorwaarden verder: ‘het onderzoek’), het theorie-examen, de tussentijdse toets.
 • Leerling/cursist: eenieder die met Verkeersschool Niels een lesovereenkomst gesloten heeft.
 • Lesovereenkomst: de overeenkomst tussen Verkeersschool Niels en de leerling/cursist voor de in die lesovereenkomst afgesproken opleidingen. De lesovereenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd.
 • Praktijkopleiding: een rijles in de praktijk.
 • Pakket praktijkopleiding: de lesovereenkomst voor een aantal vaste lessen of voor een vaste periode.
 • Het examenbureau: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)/het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), of een ander examenbureau.
 • Schriftelijk: in geschrifte of elektronisch.
 • Verkeersschool: Verkeersschool Niels.

Artikel 1 Verplichtingen Verkeersschool

De Verkeersschool draagt er verplicht zorg voor:

 1. Dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. Dat de les zo veel mogelijk wordt gegeven door dezelfde instructeur.
 3. Dat de instructeur de leerling regelmatig informatie geeft over de voortgang van deze leerling/cursist.
 4. Dat de aanvraag voor een toets na betaling binnen twee weken door de Verkeersschool is gedaan. De leerling wordt hiervan op de hoogte gebracht door middel van een bevestigingsmail van het relevante examenbureau.
 5. Dat de leerling op de datum en de tijd waarvoor hij is opgeroepen het onderzoek naar de rijvaardigheid zal kunnen doen in het lesvoertuig waarmee hij heeft gelest. In geval van overmacht waardoor het lesvoertuig niet beschikbaar is, wordt er een vervangende lesauto beschikbaar gesteld.
 6. Dat de les volledig besteed wordt aan het opleiden van de leerling/cursist, uitgezonderd onvoorziene omstandigheden.
 7. Dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor hetgeen waar de Verkeersschool aansprakelijk voor gesteld kan worden door de leerling/cursist.
 8. Dat indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden de leerling/cursist hier zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld en een nieuwe afspraak wordt gemaakt, waarbij de uitgevallen les niet in rekening wordt gebracht.

Artikel 2 Verplichtingen leerling/cursist

De leerling/cursist moet:

 1. Tenminste de leeftijd van 16,5 jaar hebben bereikt om autorijlessen te mogen volgen.
 2. Zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wordt er verzaakt om een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, bijvoorbeeld bij het onderzoek of een toets bij het examenbureau, zijn alle (financiële) gevolgen voor rekening van de leerling/cursist.
 3. Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de lessen naar redelijkheid opvolgen.
 4. Op tijd klaar staan op de afgesproken locatie voor aanvang van de les. Als de leerling/cursist niet aanwezig is zal de instructeur 10 minuten wachten. Wanneer de leerling na 10 minuten niet is op komen dagen heeft de Verkeersschool het recht om de volle les in rekening te brengen. Mocht de leerling binnen de 10 minuten toch op komen dagen wordt de les begonnen met in vermindering van de wachttijd.
 5. In geval van annuleren en/of wijzigen van een rijles of afspraak, dit minstens 24 uur voor aanvang telefonisch hebben doorgegeven aan de Verkeersschool. Als de annulering en/of wijziging binnen 24 uur voor aanvang gedaan wordt kan de Verkeersschool de afspraak in rekening brengen.
 6. Een te laat afgezegde les/afspraak wordt niet in rekening gebracht als er sprake is van een dringende reden, zoals ernstige ziekte, het overlijden van naaste familie, een ongeval of een spoedopname in het ziekenhuis.
 7. Alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik vermelden aan de Verkeersschool. Als de leerling dit niet heeft gedaan, is de Verkeersschool niet aansprakelijk als de opleiding vervolgens moet worden onderbroken of gestopt.
 8. Er zelf voor zorgdragen dat hij/zij in het bezit is van een geldig theoriecertificaat bij aanvang van een toets.
 9. Melden dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontnomen. Meldt de leerling dit niet, dan is de Verkeersschool niet aansprakelijk voor de gevolgen ervan.
 10. Zorgen dat hij/zij bij aanvang van de les niet onder invloed is van een stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Is dit wel het geval, dan zal de Verkeersschool de leerling op dat moment weigeren en de lesprijs zal in rekening worden gebracht en de leerling is verplicht de lesprijs te betalen.

Artikel 3 Betaling

 1. De betaling van losse lessen kan contant- of via betaalverzoek worden gedaan. Losse lessen moeten voor aanvang van de les betaald zijn.
 2. De betaling van een Pakket Praktijkopleiding gebeurt middels een factuur met een betalingstermijn. De factuur moet volledig betaald zijn voordat er gebruik gemaakt kan worden van het Pakket Praktijkopleiding.
 3. De Verkeersschool mag tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs verhogen. Dit geldt niet als er sprake is van een pakketprijs behorende bij een Pakket Praktijkopleiding, maar dan mag de prijs wél omhoog vanwege een door de Minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling kan wegens een prijsverhoging de lesovereenkomst schriftelijk opzeggen, als dit maar gedaan wordt binnen twee weken nadat hem is gemeld dat de prijs omhoog zal gaan.
 4. De leerling moet vóór het verstrijken van de betalingsdatum betaald hebben. Doet hij dat niet, dan stuurt de Verkeersschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de leerling de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag toch nog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de Verkeersschool rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Moet de Verkeersschool om haar vordering te incasseren kosten voor een gerechtelijke procedure of buitengerechtelijke kosten maken, dan kan dit aan de leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de leerling worden afgeweken.
 5. Als de leerling toch niet of gedeeltelijk heeft betaald, ook niet nadat hij een redelijke termijn heeft gekregen om toch nog te betalen, dan mag de Verkeersschool de lesovereenkomst opzeggen. De mededeling dat is opgezegd, gebeurt schriftelijk.

Artikel 4 Aanvraag voor een toets

 1. De leerling betaalt de kosten van de toets aan de Verkeersschool voordat de toets gepland gaat worden.
 2. In geval van een toets c.q. onderzoek naar de rijvaardigheid moet de leerling reeds een gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het examenbureau voordat de toets gepland kan worden.
 3. Veertien dagen na de datum van het betalen van de aanvraag, mag de leerling zijn gegevens in het aanvraagbestand van de Verkeersschool inzien. Zo kan hij controleren of de aanvraag ook bij het examenbureau is ingediend.
 4. De leerling/cursist moet bepaalde lesonderdelen beheersen om een toets positief af te ronden. In overleg met de instructeur wordt er vastgelegd hoe vaak er nog gelest moet worden om de benodigde onderdelen te beheersen voordat de toets aangevraagd wordt. Als de leerling/cursist zich niet aan deze afspraken houdt, behoudt de Verkeersschool zich het recht om de toets uiterlijk 4 weken voor aanvang van de toets te annuleren.

Artikel 5 Toets

 1. Indien de toets niet door kan gaan, omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit is niet te wijten aan de Verkeersschool, moet de leerling betalen voor de nieuwe aanvraag. Als er dan sprake is van een prijsverhoging dan krijgt de leerling als hij of zij daar bij de Verkeersschool om vraagt een schriftelijke specificatie.
 2. Last het examenbureau het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd af, dan kan de Verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.
 3. De Verkeersschool regelt op verzoek van de leerling kosteloos een nieuwe aanvraag voor het onderzoek. Een kosteloze nieuwe aanvraag wordt gedaan indien de leerling het eerste onderzoek niet kon beginnen of afronden, omdat:
  1. Er een dringende reden was, zie art. 2 lid 6.
  2. Het lesvoertuig om het onderzoek mee af te leggen er niet was en ook geen vervangend voertuig.
  3. Het examenbureau het voor het onderzoek te gebruiken lesvoertuig afgekeurd heeft, terwijl er geen vervangend lesvoertuig beschikbaar was.

Artikel 6 Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Een leerling/cursist kan de lesovereenkomst opzeggen zonder opzegtermijn door de Verkeersschool hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Mochten er bij de opzegging van de lesovereenkomst al toetsen of het onderzoek bij het examenbureau gepland zijn, heeft de leerling/cursist geen recht op restitutie, tenzij de opzegging het gevolg is van een dringende reden, zoals bedoeld in artikel 2 lid 6.
 2. Als de leerling/cursist de lesovereenkomst met een Pakket praktijkopleiding per direct opzegt en een aantal lessen daarvan ten tijde van de opzegging nog niet is genoten, dan heeft de leerling/cursist geen recht op restitutie, tenzij de opzegging het gevolg is van een dringende reden, zoals bedoeld in artikel 2 lid 6.
 3. De Verkeersschool heeft het recht om de lesovereenkomst eenzijdig en per direct op te zeggen in het geval dat:
  1. Er een sterk vermoeden is dat de leerling/cursist opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Verkeersschool.
  2. Er een sterk vermoeden is dat de leerling/cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

   Bij opzegging vanwege de in lid 3 genoemde gevallen heeft de leerling/cursist geen recht op restitutie van reeds betaalde lessen of toetsen.

Artikel 7 Aanvullende afspraken

 1. De Verkeersschool kan als het nodig is aanvullende afspraken met de leerling/cursist maken. Deze zullen schriftelijk vastgelegd worden in de lesovereenkomst.
 2. De algemene voorwaarden blijven van kracht op alle aanvullende afspraken.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. De Verkeersschool draagt de kosten voor verkeersovertredingen die de leerling pleegt tijdens rijlessen en toetsen. De Verkeersschool vrijwaart de leerling ook voor aanspraken van derden wanneer er op die momenten botsingen of aanrijdingen gebeuren. Deze vrijwaring geldt niet bij opzet/grove schuld van de leerling en ook niet als de leerling een stof, alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De vrijwaring voor kosten van verkeersovertredingen en vrijwaring voor aanspraken van derden vanwege botsingen of aanrijdingen gelden eveneens niet bij cursisten die reeds in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en die bij de Verkeersschool zogenaamde opfrislessen afneemt. De cursist is als feitelijk- en juridisch bestuurder dan zelf aansprakelijk voor genoemde kosten.
 2. Blijkt nu dat het rijbewijs van een leerling was ingevorderd (terwijl de leerling verklaard had dat dit niet het geval was) of verzwijgt de leerling een vonnis van de rechter waarin staat dat hij geen motorvoertuig mag besturen, dan zal deze leerling alle opgelegde boetes moeten betalen en moet hij de financiële consequenties die dit voor de Verkeersschool heeft dragen. Leerling vrijwaart de Verkeersschool hiervoor.

Artikel 9 Recht- en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Verkeersschool Niels is Nederlands recht van toepassing.
 2. Verkeersschool Niels mag deze algemene voorwaarden tussentijds veranderen en eventuele aangepaste algemene voorwaarden worden aan de bestaande klanten van Verkeersschool Niels vooraf bekendgemaakt.
 3. Een leerling/cursist met een klacht over de dienstverlening van de Verkeersschool, zal dit eerst aan de Verkeersschool melden. Verkeersschool Niels zal alle klachten van leerlingen/cursisten in redelijkheid afhandelen en trachten te komen tot een bevredigende oplossing.
 4. De leerling/cursist kan er ook voor kiezen een geschil voor te leggen aan de rechter. In dat geval zal de rechter te Alkmaar bevoegd zijn.


Contactgegevens

Verkeersschool Niels
Leendert den Bergerstraat 14
1785 GL Den Helder

Mobiel:0657657233
Website:www.verkeersschoolniels.nl
Email:info@verkeersschoolniels.nl
BTW-nr:NL002183254B77
KvK-nr:73537632
Rijschoolnr:1052F1


Openingstijden
Maandag 09:00 - 18:00
Dinsdag 09:00 - 18:00
Woensdag 09:00 - 18:00
Donderdag 09:00 - 18:00
Vrijdag 14:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 13:00
Zondag Gesloten
© Copyright 2024 Verkeersschool Niels